Onderwijs

Terugkeer naar Nederland

Nederlands of tweetalig onderwijs volgen

Je komt met een gezin terug naar Nederland.

Bij het terugkeren naar Nederland na emigratie komt heel wat kijken. Je kinderen hebben een groot deel of misschien wel heel hun leven in het buitenland gewoond.

In welk Nederlands onderwijssysteem komt je kind terecht? Welk niveau sluit het beste aan? Is er misschien een achterstand in vergelijking met het Nederlandse curriculum? 

Hoe zit het met de taalbeheersing? Vaak zijn de kinderen twee of meertalig, maar is het Nederlands niet op niveau.

Nederlands Onderwijs voor Inburgering buitenlandse partner

Neem contact met ons op, als je in de aanbodlijst opgenomen wilt worden.

Aanbod Nederlands onderwijs op afstand voor kinderen in het buitenland en ondersteuning bij terugkeer

Neem contact met ons op, als je in de aanbodlijst opgenomen wilt worden.

Voorbereiden

Nog niet teruggekeerd, maar wel plannen?

Nederlandstalige kinderen die opgroeien in het buitenland worden ondergedompeld in een zeer waardevolle, maar ook volledig andere taalsituatie. In veel gezinnen wordt thuis wel Nederlands gesproken, maar dat is niet voldoende om het Nederlands goed op niveau te houden. Daarvoor heeft Stichting NOB het NTC-concept ontwikkeld. NTC staat voor Nederlandse Taal en Cultuur. 

Online Nederlands onderwijs voor kinderen in het buitenland en ondersteuning bij terugkeer

Diverse organisaties bieden Nederlands onderwijs aan op afstand.

Dutch for children, online Nederlands voor de wereldkinderen van vandaag. Les op maat, passend bij je kind en jullie gezin.

Neem contact met ons op, als je in de aanbodlijst opgenomen wilt worden.

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs
Informatie over diploma’s.

Nuffic

Wat is de waarde van een buitenlands diploma.

Voor een deel van de kinderen is tweetalig of internationaal onderwijs een goede oplossing.

onderwijs

Wachttijden schakelklas

Houdt rekening met wachttijden!

Bijna iedere internationale schakelklas (ISK) zit vol en plaatst nieuwe jongeren op een wachtlijst.

Circa 70% tot 90% van de middelbare scholen hanteert een wachtlijst voor hun ISK’s. Hierdoor zitten honderden jongeren noodgedwongen thuis, vaak langer dan de maximale wettelijke wachttijd van drie maanden.

Wachttijden dichtsbijzijnde school

Het is mogelijk dat de dichtstbijzijnde school niet toegankelijk is voor een leerling omdat er een wachtlijst bestaat. Je zult dan eerst een school verder weg moeten kiezen.

Tweetalig onderwijs

In Nederland zijn ook scholen die tweetalig onderwijs aanbieden. Daarbij volgen leerlingen een deel van het onderwijs in een andere taal, meestal Engels. Leerlingen die tweetalig onderwijs volgen doen gewoon mee aan het reguliere, Nederlandstalige eindexamen. Meer info vindt u op de site van Nuffic.

Aansluiting hoger onderwijs

Het Internationale Baccalaureaat (IB) en de eindexamens van de meeste Europese landen (Eur.BAC., Fr.BAC.) geven toelating tot de Nederlandse universiteiten en hogescholen vanwege een Europees verdrag. Men moet wel een voor de studie relevant vakkenpakket hebben. Voor het IB kan dat bijvoorbeeld inhouden dat voor studies, waarvoor in Nederland 4 exacte vakken zijn vereist, er een aangepast IB-vakkenpakket moet worden gevolgd.

Basisbeurs

De basisbeurs komt terug voor studenten in het hoger onderwijs. Het is een prestatiebeurs en hij wordt omgezet in een gift als je binnen 10 jaar je diploma behaalt. Lukt dit niet, dan moet je het totale bedrag met rente terugbetalen.

Wat is NT2

NT2 betekent Nederlands als tweede taal. Het Nederlands is dan niet de moedertaal. NT2-leerlingen komen vaak eerst in een nieuwkomersklas of schakelklas voordat zij instromen in het reguliere onderwijs. 

Burgerservicenummer (BSN) in het onderwijs

Iedereen die onderwijs volgt dat door de overheid wordt betaald, heeft te maken met het persoonsgebonden nummer (PGN). Scholen zijn verplicht het PGN te gebruiken in hun administratie. Het PGN staat gelijk aan het Burgerservicenummer (BSN). Als iemand (nog) geen BSN heeft, dan wordt gebruik gemaakt van een onderwijsnummer.

Leerplicht en kwalificatieplicht

Leerlingen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn kwalificatieplichtig. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). De kwalificatieplicht geldt niet voor jongeren die praktijkonderwijs gevolgd hebben. Of onderwijs hebben gevolgd in de uitstroomprofielen arbeidsmarktgericht of dagbesteding op het voortgezet speciaal onderwijs.